BEL ONS: 012 644 4300
Bepalings en voorwaardes
  • Die webblad is beskikbaar “soos is” sonder enige voorstellings, of enige vorm van waarborge (hetsy uitdruklik of geïmpliseerd), insluitend die geïmpliseerde waarborge van bevredigende kwaliteit, gepastheid vir ʼn spesifieke doel, nie-inbreukmaking, aanpasbaarheid, sekuriteit, en akkuraatheid.
  • Ek stem in om die webblad vir regsgeldige doelwitte aan te wend op ʼn wyse wat nie inbreuk maak op die regte van enige persoon/liggaam of enige iemand anders nie.
  • Inhoud, kommentaar en ander materiaal wat op die webblad geplaas word, is nie bedoel om as advies vir enige saak te dien waarop enige vertroue geplaas kan word nie. Die regstoepassing van enige inhoud, kommentaar en ander materiaal hang af van die meriete van elke geval. Solidariteit word deur die gebruik van hierdie webblad gevrywaar van enige aanspreeklikheid en verantwoordelikheid voortspruitend uit enige vertroue geplaas op of aanwending van die inhoud, kommentaar en materiaal hierop geplaas.
  • Ek neem kennis en aanvaar dat ek, indien daar in enige stadium bevind word dat ek enige onwaarhede met betrekking tot my bekendmaking geuiter het wat die uitkoms van my saak nadelig sou kon beïnvloed, of vir Solidariteit of sy verteenwoordigers in ʼn swak lig sou stel, op aanvraag alle gelde wat Solidariteit in die uitvoering van my saak bestee het, sal terugbetaal. Solidariteit sal dan daarop geregtig wees om hom summier aan my saak te onttrek en hy sal geen verdere hulp aan my hoef te verleen nie.
  • Ek skeld hiermee vir Solidariteit en/of enigeen van sy werknemers en/of sy verteenwoordigers kwyt van enige nalatigheid in die hantering van enigeen van my sake en onderneem om geen eise van enige aard hoegenaamd teen Solidariteit of sy verteenwoordigers in te stel wat uit die hantering van enige saak namens my voortspruit nie.
  • Ek berus by die besluite en advies van Solidariteit en sy verteenwoordigers om te besluit of dit gepas sou wees om in die omstandighede met ʼn ondersoek voort te gaan, ʼn geding aanhangig te maak, met ʼn geding voort te gaan, ʼn geding terug te trek of glad nie ʼn geding aanhangig te maak nie.
  • Ek besef dat dit lank kan duur om met ʼn ondersoek voort te gaan, ʼn geding aanhangig te maak, met ʼn geding voort te gaan, ʼn geding terug te trek of glad nie ʼn geding aanhangig te maak nie, en dat, indien daar bevind word dat ek onbillike druk uitoefen op of ongewenste gedrag openbaar teenoor enige Solidariteit-werknemer, Solidariteit summier kan besluit om hom aan my saak te onttrek en dat ek dan dit self verder sal moet behartig.
  • By gebruik van hierdie webblad verklaar ek onherroeplik dat ek die inhoud van hierdie Bepalings en Voorwaardes deurgelees het en verstaan, en dat dit bindend en bevelend op my is.

Klik hier vir die volledige bepalings en voorwaardes

Registreer / Register

Maak toe / Close