BEL ONS: 012 644 4300

Die finansiële welstand van ons lede is vir Solidariteit baie belangrik. Om produktief te kan werk en gelukkig te kan leef, is finansiële welstand uiters belangrik. Daarom het Solidariteit besluit om ’n splinternuwe ledevoordeel te ontwikkel. Dié span van toegewyde personeel het jarelange ervaring in die administrasie van skuld en skuldberading.

Indien ’n persoon oorverskuldig is, is hy of sy vatbaar vir skuldberading.

Oorverskuldig beteken eenvoudig dat ten tyde van die bepaling van skuldvlakke so ’n persoon nie in staat is om tydig al sy of haar finansiële verpligtinge ingevolge kredietooreenkomste na te kom nie, in ag genome die persoon se finansiële vermoë of toekomstige finansiële vermoë.

As jy maandeliks wurg om skuld terug te betaal of agter raak met skuldterugbetalings, is dit ’n goeie aanduiding dat jy oorverskuldig is. Tensy daar iets drasties gebeur om jou finansiële posisie te verbeter, sal jy net meer en meer agter raak met betalings terwyl jy aan die een kant vat om ’n gat aan die ander kant toe te stop sonder dat daar werklik ’n gunstige vooruitsig op finansiële beterskap is.

Solidariteit het hande gevat met ons vennote, Serfontein Viljoen en Swart Prokureurs en DebtGrip (Edms) Bpk, 'n gemagtige diensverskaffer, om hierdie finansiële welstand produk moontlik te maak.

Vir telephoniese skuldberekening, vul in u besonderdhede.

Skuldberading - Kontak Ons

Aansoek om Skuldberadingsvoordeel - klik hier vir Mandaat.

Bepalings en voorwaardes

Vul 'n aansoekvorm vir skuldberading (Vorm 16) in. Jy sal die volgende nodig hê:

 • 'n Lys van al jou krediteure

 • 'n Afskrif van jou identiteitsdokument

 • 'n Onlangse betaalstrokie

 • Onlangse krediteurestate

 • Laaste 3 maande se bankstate

 • Bewys van verblyf

 • Enige regsdokumentasie vanaf krediteure

Jou krediteure word ingelig dat jy oorverskuldig is en onder skuldberading gaan

 • Jy word nou gevrywaar teen enige regsaksie.
 • Jou skuldberader sal nou na jou begroting kyk.
 • Jou skuldberader sal tydens hierdie stap ook al jou krediteure se uitstaande saldo’s aanvra.

’n Voorlopige skuldterugbetaalplan word opgestel.

Die skuldterugbetaalplan word onderhandel met krediteure.

Jou skuldberader onderhandel namens jou met alle krediteure om 'n redelike en bekostigbare terugbetaalplan daar te stel.

Indien daar op 'n terugbetaalplan met al jou krediteure ooreengekom is, word daar aansoek gedoen by die landdroshof of die Nasionale Krediettribunaal om van u terugbetaalplan ’n hofbevel te maak of dit te laat sertifiseer.

 • Jy word heeltyd bygestaan deur jou skuldberader en span van toegewyde prokureurs.
 • Wanneer die hofbevel gegee is of die terugbetaalplan deur die Tribunaal goedgekeur is, moet jy voortgaan om die ooreengekome maandelikse bedrag aan die betalingsverspreidingsagentskap wat aangestel is, te betaal.
 • Hierdie agentskap betaal dan maandeliks al jou krediteure namens jou.
 • Dit is van die uiterste belang dat daar geen maandelikse betalings oorgeslaan of dat die verkeerde bedrag betaal word nie, omdat dit kredietverskaffers of krediteure dan in staat sal stel om regstappe teen jou in te stel.
 • Dit neem jou onder die beskerming van die skuldberadingsproses uit en stel jou bloot.

HOEKOM ONS?

Solidariteit het die volgende vir sy lede beding as ’n ledevoordeel vir opbetaalde lede:

Jou skuld word vinniger gedelg
Skuldeisers kry van maand 1 af terugbetaling.

Meer kontant beskikbaar
Na ons herstrukturering van jou skuld het jy meer kontant beskikbaar om dag-tot-dag-uitgawes te dek.

Kommunikasie en onderhandeling namens jou
Ons bekwame span skuldberaders hanteer enige kommunikasie en onderhandeling met jou krediteure namens jou.

Verlaagde en bekostigbare maandelikse paaiement
Ons verseker dat jy deur een verlaagde en bekostigbare maandelikse paaiement al jou skuld betaal.

Finansiële gemoedsrus
Ons help jou om finansiële beheer terug te kry en finansiële gemoedsrus te bekom. Ons help jou om jou huis en voertuig te beskerm.

Finansiële Dienste
Jy het toegang tot Solidariteit Finansiële Dienste se finansiële kundiges.

Finansiële vryheid en welsyn
Ons help jou om finansiële vryheid en welsyn te behaal sonder om jou kredietrekord te benadeel.

GEREELDE VRAE

’n Skuldberader is ’n individu wat gekwalifiseer en geregistreer is by die Nasionale Kredietreguleerder. Die Nasionale Kredietwet maak voorsiening vir die registrasie van skuldberaders en hierdie skuldberaders moet funksioneer binne die raamwerk van die Wet en binne die speelveld van die toepaslike reëls en regulasies.

’n Skuldberader moet ’n kliënt help om sy/haar skuld te herstruktureer om ’n terugbetaalplan daar te stel en met krediteure te onderhandel; so ’n terugbetaalplan, wanneer ooreengekom met die krediteure, ’n hofbevel maak; en maandelikse nasorg doen ten einde te verseker dat die kliënt deurgaans tevrede is en finansiële welstand in die omstandighede geniet.

Skuldberaders poog om met ’n terugbetaalplan met banke en ander krediteure te onderhandel om rentekoerse vir uitstaande skuld soveel as moontlik te verlaag. Dit sluit dikwels ’n nulpersentkoers vir ongesekureerde skuld en ’n baie laer rentekoers vir gesekureerde skuld in. Rentekoerse word beslis verlaag wanneer daar op ’n terugbetaalplan ooreengekom word. Dit dra geweldig baie by tot die delging/afbestuur van skuld binne die tydperk van skuldberading. Dit is belangrik om te weet dat krediteure rentekoerse weer kan verhoog indien betalings van maandelikse paaiemente ingevolge die terugbetaalplan oorgeslaan word.

Dikwels word verbruikers aangeraai om hulle skuld te konsolideer. Dit is belangrik om te weet dat ’n persoon wat oorverskuldig is, nie vir ’n konsolidasielening sal kwalifiseer nie. Hierdie opsie is dus nie beskikbaar vir baie verbruikers wat hulle in ’n oorverskuldigde posisie bevind nie. Vir sulke verbruikers is skuldberading dikwels die enigste manier om uitstaande skuld sinvol te hanteer en te bestuur. Die proses van skuldberading is bedoel om verbruikers wat oorverskuldig is, ’n geleentheid te gee om op ’n gestruktureerde en verantwoordelike manier hulle skuld te bestuur sonder om bates te verloor en afstand te doen van genoegsame lewensmiddele om steeds ’n waardige lewe te kan lei.

Nee, wanneer ’n terugbetaalplan met krediteure onderhandel is, sal een van ons toegewyde prokureurs u saak namens u deur die hof neem en sorg dat die terugbetaalplan ’n hofbevel gemaak word.

Die proses van skuldberading veronderstel ’n maandelikse inkomste. Hierdie inkomste is uiteraard belangrik om ’n terugbetaalplan aan krediteure te kan voorlê. Sonder ’n inkomste, met ander woorde indien ’n persoon werkloos is, sal so ’n persoon nie vatbaar wees vir skuldberading nie, tensy hy/sy binne gemeenskap van goed getroud is en ’n ander bron van inkomste van ’n eggenoot op ’n vaste maandelikse basis kry.

Persone onder skuldberading geniet die beskerming van die Nasionale Kredietwet. Indien u deurentyd deur krediteure gekontak word en inderwaarheid geteister word vir terugbetaling, kan u die krediteure eenvoudig na u skuldberader verwys. Ons sal alle kontak met u krediteure hanteer terwyl u onder die skuldberadingsproses is.

Ja, so ’n aansoek is ’n gesamentlike aansoek saam met u eggenoot. ’n Enkelaansoek kan nie hanteer word wanneer ’n persoon binne gemeenskap van goed getroud is nie omdat daar ingevolge die reg net een boedel bestaan.

Indien u onder die skuldberadingsproses gaan, sal u onmiddellik verligting van u skuldterugbetalingslas ervaar. Formele kommunikasie ingevolge die Nasionale Kredietwet word aan alle krediteure gestuur wanneer u besluit om onder skuldberading te gaan. Die voorlopige terugbetaalplan beteken reeds dat u ’n verlaagde maandelikse paaiement betaal wat onder alle krediteure verdeel word.

Binne die eerste 60 dae van skuldberading sal geen krediteur daarop geregtig wees om regsaksie teen u in te stel nie. Die finale terugbetaalplan word binne hierdie tydperk onderhandel, en derhalwe sal u steeds verligting bly ervaar wanneer die finale terugbetaalplan aanvaar is en ’n hofbevel gegee is.

Ja, die proses is heeltemal vertroulik. Geen persoon, insluitende u werkgewer, word verwittig dat u onder skuldberading is nie. Die hele proses word vertroulik hanteer ingevolge toepaslike wetgewing.

Wanneer ’n persoon vir skuldberading aansoek doen, word alle krediteure gekontak ten einde te verseker dat bestaande debietorders gekanselleer word. Dit is dikwels raadsaam om ’n nuwe bankrekening oop te maak en selfs ’n ander bank te kry ten einde te verseker dat fondse nie buite die skuldberadingsproses verkry word weens debietorders wat nie tydig gekanselleer word nie.

Ja, dit is heeltemal moontlik om steeds ’n eiendom te huur terwyl ’n persoon onder skuldberading is. Dikwels word ’n huurbedrag deel gemaak van die herstrukturering van skuld en die nuwe begroting van die persoon onder skuldberading. ’n Verhuurder kan ingelig word by wyse van ’n skrywe dat ’n persoon onder skuldberading is en nie die maandelikse huurbedrag sal kan dra nie ingevolge die herstruktureerde begroting, soos ooreengekom.

Daar is vasgestelde skuldberadingsfooie en regsfooie waaraan alle skuldberaders moet voldoen. Die Nasionale Kredietreguleerder het hierdie raamwerk vasgestel en dit geld vir alle skuldberaders. DebtGrip se voordeel is 'n 50% korting op aanvangsfooie wat Solidariteit vir u beding het en derhalwe is u in ’n veel gunstiger posisie wanneer u as ’n Solidariteitlid van DebtGrip gebruik maak.

U fooie vir die skuldberading asook regsfooie word by u struktureringsplan ingesluit, wat beteken dat daar geen ekstra fooie betaal sal word ten einde te verseker dat u aansoek hanteer word nie.

Klik hier vir ’n uiteensetting van fooie ingevolge die raamwerk van die Nasionale Kredietreguleerder.

Slegs kredietooreenkomste, soos bedoel in die Nasionale Kredietwet, kan by die skuldberadingsproses ingesluit word. Rekeninge van ander persone of maatskappye word hiervan uitgesluit. Ook rekeninge vir regsaksie wat reeds ingestel is, met ander woorde, voordat u aansoek gedoen het vir skuldberading of bedrae waar daar reeds ’n hofbevel verkry is of indien ’n besoldigingbeslagbevel bestaan, word uitgesluit.

Ja, administrasie word ingevolge die Wet of Landdroshowe gereguleer en is van toepassing slegs op skuld wat minder as R50 000 is. Die proses is dikwels langer as dié van skuldberading.

’n Persoon wat onder skuldberading is, kan nie op die swartlys by ITC geplaas word nie. ’n Persoon word wel by kredietburo’s gelys as “onder skuldberading” ten einde krediteure in te lig dat ’n persoon onder skuldberading is.

Nee, die skuldberadingsproses maak nie voorsiening vir die insluiting van skuld waar regsaksie reeds begin het nie. Dit is derhalwe belangrik om so gou as moontlik aansoek te doen vir skuldberading wanneer dit lyk asof u nie u maandelikse verpligtinge vir die terugbetaling van skuld sal kan nakom nie. Wat wel belangrik is, is dat die bedrag wat vir ’n besoldigingsbeslagbevel betaal moet word, deel gemaak kan word van ’n maandelikse gestruktureerde terugbetaalplan.

Ongesekureerde skuld is enige skuld wat nie gesekureer is of waarvoor daar nie sekuriteit gestel word teen ’n eiendom nie. Dit sluit bv. kredietkaarte, persoonlike lenings of winkelkaarte in.

Nee. Die doel van skuldberading is om ’n verbruiker wat oorverskuldig is, te beskerm binne die raamwerk van die Wet sodat hy/sy nie alles verloor nie. Die persoon moet finansieel gerehabiliteer word binne die tydperk van skuldberading en derhalwe word ’n persoon wetlik verbied om verdere skuld aan te gaan wanneer hy/sy onder skuldberading is.

Wanneer ’n persoon egter gerehabiliteer is ná die skuldberadingsproses, word ’n sertifikaat uitgereik wat meld dat die persoon gerehabiliteer is en nie meer onder skuldberading is nie. Sodanige verbruiker kan uiteraard dan weer natuurlik funksioneer en normale skuld aangaan. Dit is een van die redes hoekom “onder skuldberading” aangedui word, sodat kredietverskaffers sal weet dat ’n persoon onder skuldberading is of nie meer onder skuldberading is nie wanneer aansoek om krediet gedoen word.

’n Persoon behoort nie benadeel te word wanneer hy/sy onder skuldberading is nie. Dikwels doen potensiële werkgewers ’n kredietsoek om te kyk of voornemende werknemers finansieel gesond is en of hulle hulle finansies kan bestuur. Dit is ook dikwels nodig dat persone kan bewys dat hulle wel hulle finansies kan bestuur indien hulle aansoek doen vir ’n betrekking waar daar finansiële bestuur by betrokke is. Normaalweg behoort die feit dat die persoon onder skuldberading is, nie ’n werkgeleentheid te belemmer nie. Inteendeel, dit is juis ’n aanduiding dat die persoon verantwoordelik is en eienaarskap vat van sy/haar finansiële posisie en wil verseker dat die persoon se kop nie verder in die sand gesteek word en skuldverpligtinge geïgnoreer word nie.

Indien ’n persoon se terugbetaalplan deur ’n krediteur aanvaar word, word banke se maandelikse fooie en rentekoerse verlaag.

Nee, ’n kredietverskaffer kan nie eensydig besluit om van plan te verander nadat ’n skuldberadingsvoorstel aanvaar en daarop ooreengekom is nie. Ten tyde van u skuldberadingsproses, en terwyl u u maandelikse verpligtinge en betalings nakom, bly die skuldberadingsooreenkoms onveranderd.

Ons skuldberaders gaan deeglik met u konsulteer oor ’n begroting ten einde te verseker dat u skuld ingevolge ’n terugbetaalplan herstruktureer word terwyl daar genoegsame fondse bestaan om steeds van te leef.

Ons sal ons uiterste bes probeer om te sorg dat die voorgestelde terugbetaalplan deur die krediteure aanvaar word. Ons onderhandel deurgaans in omstandighede waar sekere of alle krediteure nie die voorgestelde terugbetaalplan aanvaar nie.

Indien dit blyk dat daar geen skikking of aanvaarding van terugbetaling ingevolge ’n voorgestelde plan bestaan nie, moet die landdroshof genader word met die betrokke feite en moet ’n landdros in ’n hofaansoek oortuig word dat die voorgestelde terugbetaalplan die beste in die omstandighede is en ’n hofbevel genoodsaak. In hierdie omstandighede sal ’n ander fooiestruktuur vir alle Solidariteitlede in werking tree.

Nee, ’n krediteur mag nie regstreeks met u skakel terwyl u onder skuldberading is nie. Dit sal die proses ondermyn en u onnodig blootstel. Die enigste punt van kommunikasie is DebtGrip se personeel en u skuldberader.

Skuldberading is ’n proses wat juis ontwerp is om te poog om verbruikers wat oorverskuldig is, so ver as moontlik te help. Dit kan bydra of help dat ’n persoon ’n huis of ’n voertuig kan behou, maar daar moet in ag geneem word dat elke persoon se omstandighede uniek is. Wat wel belangrik is, is om die volgende te vra:

 • Het u ’n artikel 129-brief ontvang? Indien wel, hoe lank gelede? ’n Persoon het 10 dae vanaf die ontvangs van ’n artikel 129-brief om te poog om onder skuldberading te gaan.
 • Is u gedagvaar met betrekking tot u huisverband of voertuigfinansiering? Van watter voertuig praat ons? Is dit ’n luukse- of noodsaaklike voertuig? Wat belangrik is, is dat skuldberading u net kan help, en ’n toegewyde skuldberader van DebtGrip kan u bystaan om namens u met banke of finansierders te skakel .

Die horison van skuldberading is vyf jaar. Ons poog egter om u skuld so spoedig moontlik te delg of af te bestuur. Dit noodsaak skakeling met krediteure om terugbetalingstydperke te verleng en waar moontlik laer rentekoerse te beding. Unieke omstandighede vir elke persoon geld egter altyd.

Nee, ’n persoon kan nie op ’n swartlys geplaas word wanneer so ’n persoon onder skuldberading is nie. Wanneer ’n persoon egter vantevore (voor die skuldberadingsproses) op ’n swartlys geplaas is, bly dit teen daardie persoon se naam staan totdat die skuldberadingsproses afgehandel is en die persoon van die swartlys verwyder kan word.

Dit bly natuurlik ’n groot uitdaging vir persone wat afgelê is om weer ’n werk te kry en finansiële selfstandigheid te behou. Wat belangrik is, is dat ’n persoon ’n inkomste moet hê terwyl hy/sy onder skuldberading is, ten einde die gestruktureerde maandelikse terugbetalingspaaiemente gestand te kan doen. So ’n persoon moet so spoedig moontlik weer werk probeer kry ten einde ’n inkomste te kan kry en onder skuldberading te kan bly.

Nee, die proses kan elektronies en telefonies hanteer word en die persoon sal nie versoek word om ’n fisiese konsultasie by te woon nie.

Nee, ons maak voorsiening vir die betaling van versekeringspolisse in die skuldterugbetaalplan. Wanneer dit oor bv. voertuigfinansiering gaan, word verbruikers dikwels verplig om versekering op ’n voertuig te hê.

Kontak Ons

Skuldberading - Kontak Ons

Registreer / Register

Maak toe / Close