BEL ONS: 012 644 4300

Aansoek om Skuldberadingsvoordeel - klik hier vir Mandaat.

Bekostigbaarheidsassessering
Aansoeker
Eggenoot
Totaal

Inkomste

Bruto salaris
Bonusse
Huistoelaag
Rente ontvang
Onderhoud
Oortyd
Persoonlike geskenke
Tweede werk
Subsidies en toelae
Ander inkomste
Totale inkomste

Minus salarisaftrekkings

Mediese fonds
Pensioenfonds
Lenings
Vakbondlidmaatskap
Korttermynversekering
Groepslewensversekering
Loonbeslaglegging
Begrafnispolis
PAYE / SITE
WVF
Uittree-annuïteite
Ander
Totale aftrekkings

Netto inkomste

Huishoudelike uitgawes

Lewensversekering
Korttermynversekering
Pensioen
Medies
Bankkostes
Brood en melk
Selfoon
Klere
Gebeurlikhede
Huishulp
Vermaak
Familie-uitgawes
Tuindienste
Kruideniersware
Vleis
Tariewe en belasting
Huur
Skoolgelde
Sekuriteit
Telefoon
Toiletware
Vervoer
TV-lisensie
Water en elektrisiteit
Ander
Totale aftrekkings

Surplus

Vir telephoniese skuldberekening, vul in u besonderdhede.

Skuldberading - Kontak Ons

Registreer / Register

Maak toe / Close