English

Vrae:

(Antwoord JA of NEE op die volgende vrae)

1)
Stimuleer jou werk jou op alle kennis-, vaardigheids-, roepings-, belangstellings- en persoonlikheidsvlakke?
2)
Maak jou werk jou opgewonde en staan jy in die oggend met ʼn positiewe gemoed op om werk toe te gaan ?
3)
Stel jou lynhoof duidelike doelwitte vir jou?
4)
Voel jy dat jy oor die nodige vaardighede en kennis beskik om jou werk doeltreffend te doen?
-
Weet jy watter vaardighede jy moet ontwikkel en watter kennis jy moet uitbrei?
-
Is daar vir jou geleenthede om hierdie vaardighede en kennis te ontwikkel?
5)
Kry jy deur middel van informele gesprekke of deur ʼn prestasiebestuurstelsel terugvoer oor jou prestasie en vordering, wat positiewe terugvoer sowel as opbouende kritiek insluit?
6)
Voel jy dat jy uitgedaag word deurdat jy nuwe take moet aanpak, interessante werk doen en dat jy in jou werk en as mens (persoonlik) kan groei?
7)
Is jy bemagtig om die nodige besluite, wat deel vorm van jou verantwoordelikhede, te neem?
8)
Voel jy dat jou werk aan jou ’n gesonde werk-lewe-balans gee?
9)
Word jou potensiaal, vaardighede en vermoëns optimaal benut by die werk?
10)
Het jy die geleentheid om met nuwe voorstelle by die werk vorendag te kom?
11)
Bied jou werk vir jou sekuriteit wat voordele, salaris en ook ʼn toekoms by die maatskappy betref?
12)
Kan jy jouself vereenselwig met jou maatskappy se waardes en kultuur?
13)
Word daar gereeld gekommunikeer en voel jy dat jy ingelig is oor jou maatskappy se doelwitte en strategieë?
14)
Beïnvloed politiek in die organisasie jou negatief?
15)
Het jy goeie verhoudinge by die werk met jou kollegas en jou bestuurder? (Goeie verhoudinge beteken onder meer dat almal mekaar met respek behandel en dat daar oop en eerlike kommunikasie is.)
16)
Voel jy dat jou daaglikse stres normaal is; met ander woorde dit is gesonde druk wat jou gemotiveerd hou?