BEL ONS: 012 644 4300

Hier onder is ’n opsomming van die voordele wat aan lidmaatskap van Solidariteit verbonde is. Dit is onderworpe aan die grondwet en beleid van die vakbond, asook aan die reëls soos dit in die Reëlboek vervat is, en kan sonder vooraf kennisgewing deur die Hoofraad van Solidariteit gewysig word. Klik op die ikone hieronder vir meer inligting oor die voordele. Klik hier om die ledegids te lees.

Solidariteit-lede kan vir die maandelikse ledegeld, ’n reeks voordele geniet. Alle voordele is onderhewig aan Solidariteit se bepalings en voorwaardes.

Solidariteit bied ’n telefoniese regshulp-diens aan lede.

Gratis regsverteenwoordiging word vir werkverwante arbeidsake wat na die KVBA of die arbeidshof verwys word, verskaf.

Kontak 0861 25 24 23 of www.regsdienste.co.za of regsdienste@solidariteit.co.za

Arbeidshof:

Solidariteit se Arbeidshofafdeling bied ’n uitgebreide reeks arbeidsverwante dienste aan Solidariteit-lede. Die afdeling hanteer arbeidsgeskille van Solidariteit-lede wat in die arbeidshof beslis moet word. Daarby hanteer die afdeling sake van diskriminasie en onbillike aflegging asook kontraktuele eise.

Kontak 0861 25 24 23 of www.regsdienste.co.za of regsdienste@solidariteit.co.za

Akademia

Studeer na-uurs in Afrikaans by Akademia, Solidariteit se afstandsonderrig opleiding-sentrum. Solidariteit-lede kry 20%-afslag. Die afslag geld ook vir lede se afhanklike kinders. Akademia is 'n privaat verskaffer van hoëronderwys-kwalifikasies wat daarop gerig is om mense aanstelbaar te maak in 'n groeiende ekonomie. Akademia is by die Hoër-onderwyskwaliteitskomitee van die Raad op Hoër Onderwys (RHO) geakkrediteer.

Kontak 0861 222 888 of www.akademia.ac.za of Navrae@akademia.ac.za

Klik hier vir die bepalings en voorwaardes

Sol-Tech

Sol-Tech is Solidariteit se beroepsopleidings-instansie waar skaars vaardighede in tegniese studierigtings aangebied word. Daar word tans opleiding as elektrisiën, dieselwerktuigkundige, gereedskap- en setmaatmaker, passer en draaier, meul-maker, sweiser en trekkerwerktuigkundige aangebied. Indien daar plek by Sol-Tech is kry lede se kinders voorkeur met keuring.

Kontak 0861 25 24 23 of Navrae@sol-tech.co.za of www.sol-tech.co.za

’n Bevallingsvoordeel word per kind aan vroulike lede met 12 maande ononderbroke lidmaatskap by Solidariteit betaal. Alle eise moet binne ses maande na die bevallingsdatum ingedien word. Vir die uitbetalingsbedrag, skakel 0861 25 24 23 of jou naaste dienskantoor.

Solidariteit bied telefoniese sivielregtelike advies aan lede.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Vir Solidariteit-lede en hul afhanklike kinders tel Solidariteit-lidmaatskap addisionele punte wanneer hulle by Solidariteit Helpende Hand Studiefonds-sentrum aansoek doen om finansiële hulp vir tersiêre opleiding. Solidariteit Helpende Hand bestee jaarliks miljoene rande in die vorm van rentevrye studielenings om verdienstelike studente, wat andersins nie sou kon studeer nie, te help.

Kontak 0861 25 24 23 of www.helpendehand.co.za of sfs@helpendehand.co.za

Bekwame en ervare Solidariteit-personeel beding kollektief vir beter diensvoor-waardes en salarisse vir kollektiewe lede by maatskappye waar die vakbond ’n kollektiewe ooreenkoms het.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Eisproses en vorms

Lees meer oor die eiseproses of klik hier vir alle verwysingsvorms en klagtevorms rakende beroepsbeserings en -siektes.

Bystand met eise vir beroepsbeserings en siektes

Die beskerming van ons lede in die werkplek voor sowel as ná werkplekbeserings is van uiterste belang.

Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.

Bystand en advies met beroepsgesondheidsprobleme by die werkplek

Die Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid se doel is om die regte en belange van Solidariteit-lede in die strewe na 'n veilige werkplek te beskerm. Hierdie doelwit is een van die belangrikste skakels in Solidariteit se waardeketting wat daarop gemik is om omvattende beskerming aan lede te bied.

Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.

Bystand en advies met beroepsgesondheid ondersoeke

Solidariteit bied bystand en advies rakende ondersoeke voortspruitend uit beroepsbeserings en -siektes.

Die Wet op Vergoeding vir Beroepsbeserings en -siektes (No. 130 van 1993) maak voorsiening vir die toekenning van vergoeding ten opsigte van arbeidsongeskiktheid wat veroorsaak word deur beroepsbeserings en -siektes, of sterftes wat die gevolg van sodanige beserings of siektes is. Daarby maak die wet voorsiening vir aangeleenthede wat met beroepsbeserings, -siektes en -sterftes verband hou.

Skakel Solidariteit Regsdienste se Afdeling vir Beroepsgesondheid en -veiligheid by 012 644 4300 of meld jou saak by regsdienste@solidariteit.co.za aan.

’n Eenmalige bedrag is vir permanente mediese ongeskiktheidsvoordeel in die algehele arbeids-mark betaalbaar aan lede met 12 maande ononderbroke lidmaatskap by Solidariteit. Alle eise moet binne ses maande vanaf die datum waarop permanente mediese ongeskiktheid vasgestel is, ingedien word. Vir die uitbetalings-bedrag, skakel 0861 25 24 23 of jou naaste dienskantoor.

Nuwe lede by kollektiewe maatskappye wat kan bewys dat hulle onmiddellik voor aansluiting by Solidariteit lid van ’n ander vakbond was, is dadelik op voordele geregtig, met dien verstande dat waar so ’n lid by aanvaarding reeds in litigasie of geskil betrokke is, die voordele van lidmaatskap deur die Hoofraad na goeddunke beperk kan word.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Virseker – Motor- en Huisinhoudversekering

SFD bied aan Solidariteit- en AfriForum-lede omvattende bateversekering deur Virseker. SFD tree op as tussenganger namens kliënte, en maak seker dat advies en na-verkope diens van hoogstaande gehalte is.

Beleggings

In ’n wêreld van onverstaanbare terminologie help SFD jou om sin te maak van die beleggingsomgewing, en bied SFD uitstekende onafhanklike advies gerugsteun deur relevante produkte om vir jou die pad na finansiële onafhanklikheid gelyk te maak.

Aftreebeplanning

Weet jy of jy genoeg voorsiening maak vir jou oudag? Hoe bereken jy dit? Wat is die effek van inflasie? Skakel SFD vir professionele onafhanklike advies.

Omvattende finansiële advies

As jy ’n inkomste verdien en sake doen, ontstaan daar sekere risiko's. Vir omvattende en onafhanklike advies en akkurate berekeninge vir die voorsiening van afsterwe, mediese ongeskiktheid, boedelbeplanning en belastingbeplanning.

Regshulpversekering vir nie-arbeidsaangeleenthede

Ken jy die wet? Vir ’n skamele maandelikse premie kan SFD deur LegalX jou bystaan om dié onsekerheid te vermy en dekking vir siviele en strafregtelike aangeleenthede te geniet. Ons bied ook afslagtariewe op regsdokumente en bv. eiendomsoordragte.

Gesondheidsorg

SFD bied deur ’n samewerkingsooreenkoms met Tendahealth vir lede van Solidariteit toegang tot spesialis konsultante wat jou bystaan met advies en produkte om in jou omvattende behoefte aan mediese sorg van gehalte te voldoen.

Kontak 0861 10 10 05 of sfdadmin@sfdienste.co.za

Solidariteit-lede wat daarvoor kwalifiseer*, ontvang 'n omvattende begrafnisvoordeel wat ook sy of haar huweliksmaat/ genomineerde gade/lewensmaat en afhanklike kinders jonger as 21 jaar insluit. Alle eise moet binne ses maande ná die afsterwe van 'n lid/gade of afhanklike kind ingedien word.

*Persone wat met aansluiting 50 jaar en ouer is en wat nie by 'n kollektiewe maatskappy werksaam is nie, kwalifiseer nie vir hierdie voordeel nie.

Kontak 0861 25 24 23 of jou naaste Solidariteit dienskantoor of diens@solidariteit.co.za

Vir meer inligting rakende die begrafnisvoordeel klik hier.

Soldeer is Solidariteit se weeklikse nuusbrief wat per e-pos aan lede gestuur word. Dit bevat nuus oor die jongste verwikkelinge by Solidariteit en in die Suid-Afrikaanse arbeidsmark.

Kontak 0861 25 24 23 of www.tydskrif.solidariteit.co.za

Die onlangse aankondiging van stygings in mediesefondsbydrae stuur skokgolwe deur enige verbruiker se begroting. Die finansiële welstand van sy lede is vir Solidariteit ’n prioriteit, en relevante inligting wat professioneel aangebied word, is ’n sleutelbestanddeel om goeie finansiële welstand te verseker.

Solidariteit Finansiële Dienste het daarom hande gevat met Tendahealth, ’n gemagtigde verskaffer van finansiële advies en produkte wat spesialiseer in die veld van mediese fondse en produkte wat mediese fondse komplementeer, byvoorbeeld gapingdekking.

Tendahealth sal Solidariteit se lede deur Solidariteit Finansiële Dienste se netwerk Solidariteit se lede kan kontak en hulle met professionele raad kan bystaan wat betref die keuse van mediese fondse en alle produkte wat daarmee saamgaan. Tendahealth is by Die Raad op Mediese Skemas geregistreer en het is ook by die Raad op Finansiële Dienste gelisensieer.

Vir enige navrae, skakel 0861 101 005 of stuur ’n e-pos aan gapingsdekking@solidariteit.co.za

Die Solidariteit Tydskrif kommunikeer belangrike arbeidskwessies en verwikkelinge in die arbeidsmark aan lede. Die tydskrif verskyn ses keer per jaar, en is ook elektronies beskikbaar.

Kontak 0861 25 24 23 of www.tydskrif.solidariteit.co.za

CV

Solidariteit-lede kan by die Solidariteit Wêreld gratis 'n CV opstel.

Besoek https://jouwerk.solidariteit.co.za/cv/

Werknet

WerkNet is 'n gratis Afrikaanse werk-soekportaal. Dit is 'n interaktiewe elektroniese platform waar werksoekers hulle CV's kan oplaai en vir poste soek, en waar werkgewers beskikbare poste kan adverteer en geskikte kandidate kan soek. Solidariteit Helpende Hand is nie 'n personeelplasings- en werwingagentskap nie en aanvaar nie verantwoordelikheid vir die keurings- en plasingsproses nie.

Kontak 012 644 4390 of besoek www.werknet.co.za

Werkskontrakte

Solidariteit bied aan sy lede regsadvies rakende enige werkskontrakte, ongeag waar die lid werksaam is.

Kontak 0861 25 24 23 of https://regsdienste.solidariteit.co.za/

Vakansievoordeel

Alle volopbetaalde Solidariteit-lede kry 20%-afslag by uitgesoekte ontspanningsoorde. Lede kan tans Kokoriba in die bosveld naby Brits besoek, Aan de Vliet in die skilderagtige Panoramoa-roete in Mpumalanga of Santana strand-vakansieoord op Margate se hoofstrand. Die voordeel geld nie oor Paasnaweek en vanaf 1 Desember – 10 Januarie nie. Klik hier vir bepalings en voorwaardes geld.

Kontak 0861 25 24 23 of www.vakansievoordeel.co.za

Kraal-klub

Kraal Uitgewers, 'n boekuitgewer wat deel vorm van die Solidariteit Beweging, gee aan Solidariteit-lede gratis lidmaatskap tot die Kraal-klub. Kraal-klublede kry 10%-afslag op Kraal Uitgewers se publikasies.

Besoek www.kraaluitgewers.co.za

Afslag op uitgesoekte vertonings

Solidariteit-lede kry van tyd tot tyd afslag op uitgesoekte teatervertonings. Hierdie aanbiedinge word op sosiale media en in Soldeer aan lede gekommunikeer.

Kontak 0861 25 24 23 of diens@solidariteit.co.za

Solidariteit stel gratis vir lede 'n testament op. Die testament word ook gratis bewaar.

Kontak 0861 25 24 23 of 012 362 1552 of fineks@svslaw.co.za

Skuldberading kan soms die indruk skep dat jy nie na jou eie finansies kan omsien nie. Dit is egter glad nie die geval nie, dus word hierdie voordeel ook 'n skuldbestuurvoordeel genoem, waar jy beheer kan neem oor jou eie skuld en met die hulp en bystand van kenners ingeligte besluite kan neem.

DebtGrip, 'n geregistreerde skuldberader, sal jou skuld by die Nasionale Kredietreguleerder (NKR) bestuur. Jy word bygestaan om beter maandelikse premies en rentekoerse met krediteure te onderhandel.

Solidariteit-lede ontvang 50%-afslag op die aanvangsbedrag.

Vir vertroulike navrae en advies kontak: solidariteit@debtgrip.co.za of 087 654 7323

Registreer / Register

Maak toe / Close